Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu
RoyalSub.pl

1. DEFINICJE

Adres elektroniczny — oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Aktualności — każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

Formularz rejestracyjny — formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestrowaniu się w Serwisie.

Operator Systemu Płatności — wybrany przez Usługodawcę podmiot świadczący usługi związane z dostarczeniem, utrzymaniem i obsługą płatności kartą kredytową, płatniczą lub przelewem w ramach bankowości internetowej.

Płatności drogą elektroniczną — wybrany przez Usługodawcę system płatności: PayPal (agenta rozliczeniowego), PayU, karta kredytowa, płatnicza lub przelew w ramach bankowości internetowej.

Regulamin — niniejszy Regulamin.

Restauracje – lokale należące do Usługodawcy, w których realizowane będą zamówienia składane przez Użytkowników i następnie dowożone pod wskazany przez Użytkownika adres.

Serwis — serwis internetowy należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem royalsub.pl w ramach, którego Usługodawca świadczy Usługi.

System teleinformatyczny — zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Środki komunikacji elektronicznej — rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną — wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Usługi — wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin, w tym: prezentacja oraz umożliwienie dostępu do baz danych restauracji, których Usługodawca jest właścicielem, utworzenie konta Użytkownika, udostępnienie panelu do składania zamówień za pośrednictwem Internetu w wybranych przez Użytkownika Restauracjach (formularz zamówienia).

Usługodawca — Royal Sub sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 101/Restauracja Subway, 02 – 011 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000342337, o kapitale zakładowym 300.000 zł., NIP 7010210116.

Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła, co najmniej 13 lat lub posiadająca, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa:

a) prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną;
b) zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także – na ich żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.

3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia świadczenia Usług.

3. REJESTRACJA

1. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika Formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie i założenia konta, zaakceptowania Regulaminu i przystąpienia do korzystania z Usług lub w przypadku Użytkowników, którzy nie dokonują rejestracji, po zaakceptowaniu Regulaminu i przystąpienia do korzystania z Usług. Użytkownik wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:

a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
b) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
c) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
d) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

2. Użytkownik przystępując do korzystania z Usług bez dokonywania rejestracji oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną oraz że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

4. KONTO UŻYTKOWNIKA

1. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika w ramach Serwisu unikalne konto o nazwie wybranej przez Użytkownika. Unikalne konto zostaje również utworzone automatycznie po skorzystaniu z usługi RoyalSub.pl.

2. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, a utworzone już konto w każdej chwili usunąć, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. O odmowie utworzenia konta Usługodawca poinformuje Użytkownika w terminie 24 godzin od podjęcia decyzji w tej sprawie.

3. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła dostępu.

4. Użytkownik, który chce usunąć konto w serwisie Royalsub.pl powinien złożył w tym przedmiocie oświadczenie woli poprzez dostępne formy kontaktu z Usługodawcą, tj. za pomocą poczty elektronicznej na adres: rs@royalsub.pl lub listownie na adres: Al. Jerozolimskie 101/Restauracja Subway, 02 – 011 Warszawa.

5. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

I. Zamówienia

1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi dokonanie zamówienia zimnych posiłków lub napojów, a także innych usług, udostępnianych przez Usługodawcę w ofertach za pośrednictwem Serwisu.

2. Stronami umów o dostawę zimnych posiłków, napojów lub innych usług są: Użytkownik oraz Usługodawca.

3. W razie wybrania opcji płatności drogą elektroniczną zamówienie uważane jest za złożone skutecznie z chwilą otrzymania przez Usługodawcę z Systemu Płatności pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej, o czym Usługodawca informuje Użytkownika poprzez wyświetlenie na ekranie stosownego komunikatu. W razie otrzymania negatywnej odpowiedzi autoryzacyjnej zamówienie nie może zostać zrealizowane, o czym Użytkownik zostaje niezwłocznie poinformowany poprzez komunikat wyświetlający się na ekranie. W takiej sytuacji Użytkownik zachowuje możliwość dokończenia zamówienia poprzez wybór innej formy płatności. W razie otrzymania pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej i braku realizacji zamówienia przez Restaurację, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę drogą mailową pod adresem rs@royalsub.pl.

4. Usługodawca przekazuje niezwłocznie zamówienie Użytkownika do realizacji w wybranej Restauracji. Po przekazaniu zamówienia Użytkownik otrzymuje informację drogą elektroniczną na podany przez siebie adres mailowy z danymi dotyczącymi zamówienia.

5. Wycofanie złożonego zamówienia jest możliwe jedynie drogą telefoniczną na numer telefonu Usługodawcy podany po złożeniu zamówienia. Użytkownik ma obowiązek poinformować Usługodawcę o rezygnacji z zamówienia do momentu zmiany statusu zamówienia na „przekazanie do realizacji”.

6. Zmiana treści złożonego zamówienia nie jest możliwa.

7. W razie złożenia przez Użytkownika zamówienia fikcyjnego lub fałszywego, w szczególności poprzez użycie fałszywych danych lub nieuprawnione wykorzystanie danych innej osoby, Usługodawca ma prawo do usunięcia opinii wystawionej przez takiego Użytkownika oraz do złożenia zawiadomienia do odpowiednich organów ścigania.

8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz niniejszego Regulaminu następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Regulaminem. Wcześniejsze zamówienia Użytkownik może zobaczyć w ramach swojego konta po zalogowaniu.

II. Płatności

1. Użytkownik może dokonać zapłaty za zamówienie gotówką przy dostawie realizowanej przez Usługodawcę lub u Usługodawcy (w razie wyboru zamówienia z odbiorem własnym) albo za pomocą Systemu Płatności PayPal, PayU, kartą kredytową, płatniczą lub przelewem w ramach bankowości internetowej w chwili składania zamówienia w Serwisie.

2. Wszystkie ceny podane w serwisie internetowym zawierają podatek VAT (podatek od towarów i usług).

3. W razie wyboru płatności drogą elektroniczną:
płatności za pośrednictwem Systemu Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Usługodawcę przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych organów ścigania;

Usługodawca udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu Płatności;

dane z formularza są automatycznie przekazywane do partnera Systemu Płatności za pośrednictwem Systemu Płatności;

po wybraniu formy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Użytkownik jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – do okna służącego wpisaniu danych niezbędnych do dokonania płatności, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę logowania odpowiedniego banku;

w celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego partnera Systemu Płatności zgodnie z zasadami określonymi przez tego partnera;

w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.

4. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności lub partnera Systemu Płatności.

5. Płatność gotówką realizowana jest do rąk dostawcy zamówionych produktów, za pokwitowaniem.

6. W razie braku możliwości przekazania zamówienia przez Usługodawcę do Restauracji, Użytkownik otrzymuje zwrot całej płatności dokonanej za pośrednictwem Systemu Płatności od Usługodawcy. Zlecenie zwrotu płatności przez Usługodawcę nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Usługodawcę informacji o niewykonaniu zamówienia z przyczyn, o których mowa w niniejszym punkcie (w przypadku płatności przelewem) oraz do 14 dni roboczych w razie płatności kartą płatniczą. Za datę dokonania zwrotu przyjmuje się datę złożenia przez Usługodawcę dyspozycji zwrotu należnej kwoty u Operatora Płatności.

7.Partnerzy Systemu Płatności oraz Operator Systemu Płatności zastrzegają sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższych względów odbioru płatności może odmówić Usługodawca.

8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator Systemu Płatności PayPal, PayU jak również jego partnerzy prowadzą kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej i mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Użytkownika do danej grupy ryzyka.

9. Usługodawca przewiduje możliwość przyznawania kodów rabatowych do wykorzystania w serwisie. Przyznane kody rabatowe upoważniać będą do określonej zniżki, zgodnie z zamieszczanymi w Serwisie zasadami danej akcji, w ramach której kody rabatowe będą przyznawane.

III. Dostawa

Standardowy czas wykonania usługi dowozu to około 50 – 60 minut od chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika.

IV. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia, tj.: kanapki, sałatki, wrapy, ciastka oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.

2. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w odniesieniu do następujących towarów: napoje, chipsy.

oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu bez podania przyczyny.

3. Termin do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik objął zamówione produkty w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie produktu.

4. Użytkownik wykonywa prawo do odstąpienia od umowy poprzez poinformowanie Usługodawcy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy listownie na adres: Al. Jerozolimskie 101/Restauracja Subway, 02 – 011 Warszawa. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, zamieszczony na stronie internetowej Serwisu oraz dostępny do pobrania tutaj.

5. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Użytkownik ma obowiązek zwrócić Usługodawcy rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania ww. terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem na adres: Al. Jerozolimskie 101/Restauracja Subway, 02 – 011 Warszawa.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwróci Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego wpłaty, w tym koszty przesyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania innego sposobu dostawy niż najtańsza oferowana przez Usługodawcę przesyłka zwyczajna), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy w takim przypadku odbędzie się przy użyciu tej samej metody płatności, jak użyta przez Użytkownika w pierwotnej transakcji. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia przez Użytkownika dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Użytkownik odpowiada za ewentualne zmniejszenie wartości towarów wynikające z posługiwania się nimi w sposób wykraczający poza czynności konieczne do ustalenia ich charakteru, właściwości i funkcjonowania.

8. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajdują się w pouczeniu o odstąpieniu od umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu zamieszczony na stronie internetowej Serwisu oraz dostępny do pobrania tutaj.

V. Wymagania techniczne świadczenia Usług

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

  1. połączenie z siecią Internet;
  2. przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer, Mozilla Firefox);
  3. posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

6. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKÓW

  1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług w godzinach 11:00-21:00.
  2. Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy wolnych od wad.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu;
b) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na okresy świąteczne;
c) wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług;
d) zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Serwisie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

5. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych w Serwisie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. Użytkownik ma prawo składać Usługodawcy reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
  2. Reklamacje w sprawach Usług rozpatruje Usługodawca.
  3. Prawidłowo złożona Usługodawcy reklamacja dotycząca Usług powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Użytkownika (login);
b) przedmiot reklamacji;
c) okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: rs@royalsub.pl wpisując w temacie wiadomości: „Reklamacja”.

5. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.10.2015.

2. Sposobem porozumiewania się Usługodawcy z Użytkownikiem jest poczta elektroniczna oraz poczta tradycyjna. Adres e-mail Usługodawcy jest następujący: rs@royalsub.pl. Adres Usługodawcy – Al. Jerozolimskie 101/Restauracja Subway, 02 – 011 Warszawa.

3. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.

4. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadamia poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie logowania. Użytkownik ma prawo zdecydować czy zgadza się na przedstawione zmiany poprzez odpowiednie kliknięcie odpowiedzi Tak/Nie na pytanie „Czy akceptujesz nowe zasady działania Serwisu?” Jeżeli Użytkownik nie akceptuje treści Regulaminu po zmianach, ma on prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu.

 

Załącznik nr 1 - formularz odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2 - informacje o odstąpieniu od umowy